Съобщение
На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство приемане на подзаконов нормативен акт, Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово. Обект на нормативния акт са такси и цени на услугите предоставяни от ОП „Гробищни паркове“, дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“, както и от някои от културните институти на територията на Община Габрово.
            Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17.00 ч. на  18.03.2023 г.
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на нов ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА РИМ-ГАБРОВО