СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане на нов ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА РИМ-ГАБРОВО.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: museum_gabrovo@abv.bg, в срок до 17.00 ч. на 27.03.2023 г.

23.02.2023

23.02.2023

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово