ГАНЧО ГАНЧЕВ

Главен експерт
Стая 119

АНИТА АНГЕЛОВА

Главен експерт
Стая 117

МАРТИН ЦАНКОВ

Старши Специалист
Стая 119

Устройствен правилник на община Габрово

Чл.38. Отдел „Информационни и комуникационни технологии“ /на пряко подчинение на кмета на Общината/:

 1. Организира, координира и контролира внедряване, развитие и обслужване на информационните системи в Община Габрово;
 2. Поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите, локалната мрежа и телефонната мрежа в Общината;
 3. Проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
 4. Подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;
 5. Участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
 6. Осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на Община Габрово и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
 7. Поддържа технически страницата на Община Габрово в Интернет;
 8. Дава публичност на решенията на Общински съвет и нормативните документи, приети от него, като ги публикува в Интернет – страницата на Община Габрово;
 9. Организира комуникационна връзка с кметствата и кметските наместничества за предоставяне на административни услуги на населението;
 10. Поддържа ГИС сървъра на Община Габрово;
 11. Обучение на служителите на Община Габрово за работа с ГИС приложенията.