ПАВЛИНА ХРИСТОВА

Началник отдел
Стая 118

ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ

Главен експерт
Стая 108

ГАНЧО ГАНЧЕВ

Главен експерт
Стая 119

АНИТА АНГЕЛОВА

Главен експерт
Стая 117

МАРТИН ЦАНКОВ

Специалист
Стая 119

Устройствен правилник на община Габрово

Чл.38. Отдел „Информационни и комуникационни технологии“ /на пряко подчинение на кмета на Общината/:

 1. Организира, координира и контролира внедряване, развитие и обслужване на информационните системи в Община Габрово;
 2. Поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите, локалната мрежа и телефонната мрежа в Общината;
 3. Проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
 4. Подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;
 5. Участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
 6. Осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на Община Габрово и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
 7. Поддържа технически страницата на Община Габрово в Интернет;
 8. Дава публичност на решенията на Общински съвет и нормативните документи, приети от него, като ги публикува в Интернет – страницата на Община Габрово;
 9. Организира комуникационна връзка с кметствата и кметските наместничества за предоставяне на административни услуги на населението;
 10. Поддържа ГИС сървъра на Община Габрово;
 11. Обучение на служителите на Община Габрово за работа с ГИС приложенията.