РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

12 декември 2018

Прединвестиционно проучване за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци за обект РДНО, регион Габрово

Охарактеризиране на отпадъци

Предприятия за събиране на вторични суровини

МЕСТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИ

Места за изхвърляне на излезли от употреба батерии и акумулатори

ГРАФИЦИ

График за обслужване на жителите на община Габрово, които могат да подават заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

График на системата за разделно събиране на портатитвни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки

16 май 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Oбщина Габрово от общинско предприятие „Благоустроявне“

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ В ГРАД ГАБРОВО

2 октомври 2017

Информация за оползотворените видове отпадъци за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. в Община Габрово

2 октомври 2017

Информация за оползотворените видове отпадъци за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. в Община Габрово