Общинско предприятие „Благоустрояване” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Габрово с предмет на дейност:

  • Събиране и депониране на битови отпадъци в депо за битови отпадъци;
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - поддръжка на хигиената на контейнерните площадки; метене на улици, тротоари и други публични площи; измиване на улици от дребни прахови частици;
  • Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и третиране против заледяване на пътната мрежа, пешеходни зони и тротоари, автобусни спирки и др.;
  • Текуща поддръжка и ремонт на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост – дребномащабни строителни дейности, свързани с ремонт на тротоари, дъждоприемни решетки и шахти, метални конструкции; изграждане на контейнерни площадки и др.
  • Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия;Извършване на възмездни услуги за транспортиране и депониране на отпадъци.
  • Поддържане и развитие на зелената система на територията на Община Габрово, включително и алейна мрежа, парково обзавеждане и съоръжения за игра на деца.

Контакти:

п.к. 5300, гр. Габрово
бул. „Трети март” № 53
електронна поща:office@bkcgb.com
 

Работно време на администрацията:

от понеделник до петък
07:30 ч. - 12:00 ч.
13:00 ч. - 16:30 ч.

График за събиране и транспортиране на пепел от метални качета

График за събиране и транспортиране на биоотпадъци