1. Определят се райони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието със следните параметри:

 

1.1 Район 1 /Драматичен театър/

 

Граници на района:

 • изток – р. Янтра;
 • запад – ул. Емануил Манолов и ул. Чардафон, от пресечката с ул. Д-р П. Цончев до пресечката с ул. Константин Величков;
 • север – ул. Д-р П. Цончев и ул. Скобелевска ( от пресечката с ул. Д-р П. Цончев до мост Игото) ;
 • юг – ул. Възраждане и  градинката с мечето – южно от драматичен театър „Рачо Стоянов“.

 

Зони за платено паркиране в Район 1:

 • ул. Скобелевска в участъка от ул. Възраждане до ул. Д-р Цончев;
 • уширения на ул. Възраждане – от страната на четните номера.

 

1.2 Район 2 /Административен център/

 

Граници на района:

 • изток – р. Янтра;
 • запад – ул. Чардафон в отсечката от ул. Съзаклятие до ул. Константин Величков ;
 • север – ул. Възраждане и  градинката с мечето – южно от драматичен театър „Рачо Стоянов“;
 • юг – включва и се ограничава от ул. Съзаклятие, пл. Възраждане и ул. Априловска.

 

Зони за платено паркиране в Район 2 :

 • ул. Скобелевска в отсечката от ул. “Възраждане“ до ул. „Априловска“;
 • обособен паркинг на ул. Възраждане – от страната на зала Възраждане;
 • уширения на ул. Съзаклятие;
 • обособен паркинг зад сградата на общинска администрация.

 

1.3 Район 3 /Паметник Ран Босилек/

 

Граници на района:

 • изток – терен за озеленяване;
 • запад – р. Янтра;
 • север – включва и се ограничава от ул. Г. Бочаров и ул. Цар Калоян;
 • юг – ул. Р. Каролев.

 

Зони за платено паркиране в Район 3 :

 • ул. Г. Бочаров;
 • ул. Николаевска в отсечката от ул. Райчо Каролев до ул. Г. Бочаров;
 • ул. П. Постомпиров в отсечката от ул. Николаевска до ул. Г. Бочаров.

 

1.4 Район 4 /Исторически музей/

 

Граници на района:

 • изток – ул. Николаевска и ул. Радецка до пресечката с ул. К. Иречек;
 • запад – р. Янтра;
 • север – включва и се ограничава от ул. К. Иречек;
 • юг – ул. Г. Бочаров.

 

Зони за платено паркиране в Район 4 :

 • ул. Николаевска в отсечката от ул. Априловска до ул. Г. Бочаров;
 • ул. Априловска в отсечката от ул. Ю. Венелин до ул. Николаевска;
 • Ул. К. Иречек.

 

1.5 Район 5 /Рачо Ковача/

 

Граници на района:

 • изток – ул. Радецка;
 • запад – р. Янтра;
 • север – включва и се ограничава от ул. Отец Паисий;
 • юг – ул. К. Иречек.

 

Зони за платено паркиране в Район 5 :

 • ул. Петко Каравелов;
 • ул. Цанко Дюстабанов;
 • ул. Янтра;
 • ул. Стара планина, включително уширенията и;
 • ул. Първи май в отсечката от ул. Софроний Врачански до ул. Радецка;
 • ул. Софроний Врачански.

 

1.6 Район 6 /Шести участък/

 

Граници на района:

 • изток – ул. Марин Дринов;
 • от север и запад района се ограничава от линията, образувана от ул. Отец Паисий, ул. Къкрина, ул. Козлодуй, ул. Опълченска, тротоар, свързващ осова точка 2281 от ул. Козлодуй с ул. Опълченска, централна градска градинка, ул. Радецка и ул. Николаевска до пресичането и с ул. П. Каравелов;
 • юг – ул. Г. Бочаров и ул. Цар Калоян.

 

Зони за платено паркиране в Район 6 :

 • ул. Г. Бочаров;
 • ул. Опълченска, включително уширенията и;
 • ул. П. Постомпиров в отсечката от ул. Опълченска до ул. Г. Бочаров;
 • ул. Цар Калоян с уширенията и до пресичането и от ул. П. Славейков;
 • ул. Пенчо Славейков с уширението и до градинката;
 • ул. Радион Умников;
 • обособен паркинг зад Интерактивен музей на индустрията.

 

 

1.7 Район 7 /Дечкова къща/

 

Граници на района:

 • От юг и изток района се ограничава от линията, образувана от ул. Къкрина, ул. Козлодуй, ул. Опълченска, тротоар, свързващ осова точка 2281 от ул. Козлодуй с ул. Опълченска, централна градска градинка;
 • север – ул. Отец Паисий в отсечката от ул. Радецка до ул. Къкрина;
 • запад – ул. Радецка, в отсечката от ул. Отец Паисий до ул. П. Каравелов.

 

 

Зони за платено паркиране в Район 7 :

 • пл. Десети юли /пл. Света Троица/;
 • ул. Първи май до пресичането и с ул. Радецка, включително прилежащ паркинг;
 • обособен паркинг на пл. Първи май;
 • ул. Опълченска, включително прилежащ паркинг.

 

 

1.8 Район 8 /Шипка – Орловска/

 

Граници на района:

 • изток – линията, която се образува от ул. Шипка до пресечката и с ул. Хан Крум, стъпала за обществено ползване, свързващи ул. Хан Крум с ул. Хан Аспарух, ул. Малуша, ул. Йоан Предтеча, ул. Шипка;
 • запад – р. Янтра;
 • север – улица свързваща осова точка 2082 от ул. Дунав и осова точка 1429 от ул. Орловска;
 • юг – ул. Отец Паисий, до пресечката и с Шипка.

 

Зони за платено паркиране в Район 8 :

 • ул. Шипка;
 • ул. Орловска до пресичането и с ул. Шипка;
 • уширение на ул. Хан Крум;
 • уширение на ул. Отец Паисии – между улици Шипка и Орловска.

 

                                   1.9 Район 9 /Куклен театър/

 

                                          Граници на района:

 • Изток – река Янтра;
 • Запад – ул. Македония и ул. Лазар Донков;
 • Север – ул. Съзаклятие, ул. Априловска;  
 • Юг – кръстовище между ул. Юрий Венелин и бул. Априлов.

 

                                          Зони за платено паркиране в Район 9:

 • Ул. Кирил и Методий заедно с прилежащият и паркинг от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков; 
 • Бул. Априлов от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;
 • Ул. Иван Гюзелев;
 • Ул. Елисавета Попангелова; 
 • Ул. Райчо Каролев от бул. Априлов до ул. Юрий Венелин; 
 • Паркинг намиращ се между ул. Лазар Донков и ул. Съзаклятие.

 

 

 

1. Определя дневен и часови режим на работа на зоните за платено паркиране по т. 1 – от 9:00 часа до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

 

2. Паркоместата в зони за платено паркиране, разположени в улици и улични уширения, представляващи граници между два съседни района, се ползват при еднакви условия от живущите и в двата района.

 

3. Паркоместа от зони за платено паркиране, граничещи /прилежащи/ с жилищни имоти непопадащи в зони за платено паркиране, се ползват от живущите в тези имоти по реда на Раздел ІІІ Право на локално преференциално платено паркиране на лек автомобил на живущите в зоните за почасово платено паркиране от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово.