ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

1. Какво представляват Зоните за платено паркиране?

На територията на град Габрово се определят райони, улици и пътища или части от тях за Зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Работното време на Зоните за платено паркиране е от 09.00ч. до 17.00ч. в работни дни.

2. Какво представляват Районите за платено и безплатно паркиране?

Районите са територии за платено и безплатно паркиране, в които, според адреса си, собствениците на пътно превозно средство (ППС) с платен абонамент "Локално преференциално платено паркиране" могат да спират на регламентираните платени паркоместа.

3. Как мога да заплатя престоя си в Зоните за платено паркиране?

Начин на плащане:

-самотаксуване с SMS, на номер 1366;

-от мобилното приложение MOBZZO;

-с електронен талон от партньори на Община Габрово в търговската мрежа, обозначени със съответен стикер.

Цена за 1 час престой - 1.00 лев с включен ДДС.

Цена за 30 мин. престой - 0.5 лева с включен ДДС ( само с електронен талон от партньори на Община Габрово в търговската мрежа, обозначени със съответен стикер )

4. Каква е маркировката в зоните за платено паркиране?

Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране, размерът на таксата за паркиране и начина на заплащането ѝ, както и принудителните мерки, които се прилагат.

5. В кои часове следва да се заплаща престоя в зоните за платено паркиране?

Зоната за платено паркиране е валидна в работни дни и в часовия диапазон от 09:00 до 17:00 часа.

6. Трябва ли да заплащам, ако съм спрял в зона за платено паркиране, но не съм  напуснал автомобила?

Да. Когато даден автомобил паркира на място в зона за платено паркиране е необходимо да се направи плащане, дори и водача да не е напуснал МПС.

7. Къде мога да паркирам, ако притежавам карта за паркиране на хора с трайни увреждания?

Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени с пътен знак Д21–„Инвалид” места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.

Картата осигурява безплатно паркиране само на местата определени за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от лица с трайни увреждания. ППС, превозващо и/или управлявано от лице с трайни увреждания паркирано извън обозначените за това места се третира по общия ред.

8. Ако изпратя SMS преди началото на работното време на зоната за платено паркиране - от кога ще ми се засече времето на заплащане на престоя? (пример: изпращам SMS в 8:50 ч. - до 9:50 или до 10:00 ще съм платил за паркиране?).

Всеки изпратен SMS извън работното време на зоните за платено паркиране няма да бъде таксуван.

9. До колко минути преди края на работното време на зоната за платено паркиране мога да изпратя SMS? (пример: колко ще ми струва SMS-а ако го изпратя в 16:50 ч. ?)

Работното време на зоната за платено паркиране е до 17:00 часа. Това означава, че всеки SMS изпратен в рамките на работното време ще бъде таксуван с 1.00 лев.

10. Мога ли да направя корекция на регистрационният номер на автомобила, за който искам да заплатя престой в зона за платено паркиране, ако съм сбъркал номера при изпращане на SMS на номер 1366?

Вие ще бъдете таксуван отново. Въвеждането на номера, следва да се извършва внимателно, защото всеки SMS се таксува.

11. Трябва ли да изписвам регистрационният номер на автомобила си само с големи букви? Само на латиница ли да бъде изписван? Може ли да има интервал между буквите и цифрите?

Можете да въвеждате големи и малки букви. Буквите могат да бъдат въведени на латиница или кирилица, стига визуално да съответстват на табелата на регистрационния номер. Също така може да ползвате интервали за ваше удобство
* Забележка: Имайте предвид, че буква "О" и цифра нула "0" са две различни неща.

12. Мога ли да заплатя престоя си първоначално с талон за паркиране, а в последствие да удължа времето си на престой с изпращане на SMS или от мобилното приложение?

Да, можете.

13. Какво се случва ако просроча времето на престой?

Ако не сте заплатили престоя си, Вашият автомобил ще бъде принудително задържан, чрез използване на техническо средство (скоба), до заплащане на съответната санкция. Скобата се поставя на предното колело на автомобила от страната на водача. Ако в рамките на работното време не бъде заявено отскобяване на ППС е възможно репатриране на ППС до Наказателен паркинг на ул. Стефан Караджа №2 или налагане на санкция глоба с фиш.

14. Какво може да се случи, ако сам си сваля „скобата“ за принудително задържане?

Принудителното задържане с техническо средство тип „скоба“ е принудителна административна мярка (съгл.чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП). В случаите на увреждане и самоволно премахване на „скобата“, собственикът на принудително задържаното ППС заплаща стойността на „скобата“, разходите за принудителното задържане и цената за всеки час престой за съответната зона от момента на поставяне на „скобата“ до заплащане на сумите.

Чл. 49 от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово:

Наказва се с глоба от 200 до 500 лева който:

1. отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на

предвидения в наредбата ред;

2. повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане.

15. Какво трябва да направя, ако поставят скоба на колата ми?

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му. Съобщението съдържа размера на разноските по прилагането на мярка принудително задържане (скоба) в размер на 20.00 лв. с ДДС и 1.00 лв. с ДДС за всеки започнат час престой, както и телефон за връзка с оператор. Ако за автомобила ви има въведен номер, ще получите съобщение за принудително задържане на ППС.

Телефони за връзка с оператор: 066/985 089 и 088 955 8089

16. В кои случаи сe репатрира автомобил?

Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато:

- превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението;

- е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания;

- е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС в режим „Служебен абонамент“;

- е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС в режим „Индивидуално паркомясто“;

- на ППС е наложена мярка принудително задържане (скоба) и собственика на ППС не е заявил отскобяване до края на работния ден на Зоните за платено паркиране;

- превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването.

Цената за освобождаване на принудително преместено ППС от специализирания Наказателен паркинг е в размер на 50.00 лева с ДДС и 2.00 лева с ДДС/час престой (за всеки започнат час).

Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди репатриращия автомобил да потегли – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство в размер на 25.00 лева с ДДС.

17.  Къде да потърся автомобила си, ако е репатриран?

Принудително преместените ППС се транспортират до специализирания Наказателен паркинг на ул. Стефан Караджа №2 и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането. Специализирания Наказателен паркинг е с работно време 24/7.

Телефони за информация относно репатрирани ППС: 066/985 089; 088 955 8089; 066/800865; 066/800866

 

18. Какви видове абонаменти, свързани с паркирането на територията на Община Габрово се предлагат?

18.1. Локално преференциално платено паркиране

Лек автомобил, чийто ползвател е от домакинството (по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственик, ползвател или наемател на обособен жилищен имот, попадащ в зона за платено паркиране и е настоящ адрес, идентичен с адреса на жилищния имот има право на локално преференциално платено паркиране зона за платено паркиране. Паркирането се осъществява в границите на конкретен район, от зоните за платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот.

Правото по предходния член се предоставя на физически лица, които управляват лек автомобил по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с настоящ адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Домакинство имащо повече от едно МПС с право на „Локално преференциално паркиране“ може да подаде заявление за всички свои автомобили като ще има право да паркира само един от тях в зоните за платено паркиране, но по негово желание да прехвърля правата на талона върху всеки един от регистрираните автомобили.

При смяна на автомобил, лицата, ползващи талон за „Локално преференциално паркиране“ за два и повече автомобили, са длъжни предварително да уведомят оператора на зоната за платено паркиране за регистрационния номер на автомобила за който желаят да се прилага преференцията на следните телефони 066 985 089, 089 558 089 или чрез мобилното приложение MOBZZO. Преференцията може да се прилага неограничен брой пъти, но не по често от един път в календарен ден като преференцията важи до следваща промяна.

При подаване на заявлението лицата посочват своя настоящ адрес за справка и:

- свидетелство за регистрация на лекия автомобил, в което адресът, посочен в сектор С2.3 е идентичен с настоящия адрес на собственика на същия лек автомобил.

- ползвателите на лек автомобил представят за справка свидетелство за регистрация на лек автомобил, в което адресът, вписан в сектор С.З, е идентичен с настоящия адрес на ползвателя на същия лек автомобил;

- ако автомобила е лизингов или под наем - документ, доказващ валидното правно основание за ползване на автомобила;

- нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот или друг документ (например: Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки), от който да е видно годно правно основание за обитаване на жилището;

„Талонът се издава в срок до 15 дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията, като правото да се ползва възниква след плащане за услугата в размера, определен с решение на Общински съвет – Габрово“. Не би могло датата на издаденото разрешение да съвпада с датата на плащане, освен ако самия ползвател не плати в деня на издаване на разрешението, съгласно утвърдените канали за плащане, които предоставят тази възможност.

Може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • Чрез ПОС терминал на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • По банков път, както следва:

IBAN: BG02STSA93003157869101 BIC: STSABGSF Банка ДСК                                      

 (В основанието за плащане трябва да се посочи - издаване на талон за „Локално преференциално платено паркиране” и периода за който е направено плащането от дата, месец, година до дата, месец, година)

Цена за паркиране в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“ - 10.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца - 57.00 лв./с ДДС.

10 % при предплащане за 12 месеца - 108.00 лв./с ДДС.

Заявлението може да изтеглите от тук

18.2. Служебен абонамент

На улици, площади, паркинги и други терени – Общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин указващ, че паркомястото е платено за „Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.

Не се издава разрешение, когато:

1. искането се отнася за места, с въведени забрани за паркиране или

2. е налице липса на градоустройствена възможност;

3. искането се отнася за паркомясто, попадащо в зоните за платено паркиране и в група от по-малко от три паркоместа, както и ако след издаването на разрешението в групата, остават по-малко от две паркоместа за паркиране на друго основание.

След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • Чрез ПОС терминал на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • По банков път, както следва:

IBAN: BG02STSA93003157869101 BIC: STSABGSF Банка ДСК  

(В основанието за плащане трябва да се посочи – режим на паркиране „Служебен абонамент“ и периода за който е направено плащането от дата, месец, година до дата, месец, година)   

 

Цена за паркиране в режим на паркиране „Служебен абонамент“ за паркомясто попадащо в Зоните за платено паркиране - 200.00 лева с ДДС/месец.

Цена за паркиране в режим на паркиране „Служебен абонамент“:

1. "Зони за платено паркиране" - 200.00 лева с ДДС/месец.

2. ИЦ и ЦГЧ извън зоните определени за платено паркиране – 150.00 лева с ДДС/месец

3. I зона извън зоните за платено паркиране – 100.00 лева с ДДС/месец

4. II и всички останали зони извън зоните за платено паркиране – 50.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

 

ИЦ /ЦГЧ/ - Територията включена между: мост “Игото”, ул. “Отец Паисий”, ул.”Къкрина”, северно от бл.”Чайка”, пл.”10 юли”, ул.”Радион Умников” до пресечката с ул.”Опълченска”, ул.”Опълченска” до пресечката с ул.”Николаевска”, ул.”Николаевска” до Горнокрайския мост, по река “Янтра” до “Баев мост”, ул.”Априловска”, пл.”Възраждане”, ул.”Скобелевска” до пл. “Игото”.

I-ВА ЗОНА - Шиваров мост; бул."Априлов" до новата поща; ул."Македония"; ул."Чардафон"; ул. "Константин Величков"; стълбите от Техническия университет до ул."Ем.Манолов"; тангира по западната граница на ЖК "Ст. Караджа"; северозападно от Автогарата; ул."Васил Неделчев"; ул."Станционна" до Търговия на едро; ул. "Брянска"; ул."Генерал Николов" до р. Янтра; край р. Янтра до ул. "Христо Конкилев"; ул."Ал.Стамболийски"; ул. "Ивайло"; ул."Васил Левски"; ул. "Аврам Гачев" пресича р. Янтра до фирма "Узана" /ДП "Родопа"/; ул."Л.Каравелов"; ул. "Цар Крум"; ул."Гладстон"; ул."Мусала"; ул."Рачо Ковача"; ул."Топлик"; ул."Филип Тотьо"; ул."Н.Палаузов"; ул."Опълченска"; ул."П.Постомпиров"; ул."Николаевска” /без имотите, включени в ИЦ/.

II-РА ЗОНА - Шиваров мост; ул."Климент Охридски"; ул."Бенковска" пресича р. Янтра източно от кв. Студено кладенче; бул."Хемус"; тангира източно от квартала на цех 5 на "Г.Генев" /"Финтекс"-ООД/; пресича р. Паничарка и върви по нея до бул."Априлов"; ул."Веселие"; ул. "М.Палаузов"; тангира западно от стадион "Хр.Ботев"; ул. "Македония"; ул. "Оборище"; край завод "Картал" до р. Синкевица; р. Синкевица; ул. "Синкевица" пресича реката срещу ул. "Орел"; ул."Никола Войновски"; ул."Ал.Константинов"; ул. "Константин Величков"; тангира парк "Баждар", като обхваща целия кв.Баждар, целия кв.Варовник до разклона на кв. Голо бърдо"; целите квартали Голо Бърдо, Младост, Трендафил 1 и Трендафил 2; ул."Свищовска" до ж.п. подлеза. - Района между ул."Хр. Конкилев"; ул."Ал.Стамболийски"; ул."Ивайло"; ул."Васил Левски" и реката. - Района между I-ва зона и улиците: "Градище", "Цар Крум", "Малуша", "Мусала", "Филип Тотьо", "Марин Дринов", "д-р Никола Михов", "Каменарска". - в кв.Бичкиня: моста в кв.Бичкиня, поречието на р. Янтра до бул."Хемус"; бул."Столетов"; тангира северно от завод "Габрово" до реката; по р. Янтра до р. Жълтешка; пресича р. Жълтешка; ул."Коста Евтимов"; ул."Липите"; ул."Синчец"; бул. "Столетов".

В III-ТА ЗОНА попадат всички останали части на град Габрово без кварталите упоменати в IV-та.

IV-ТА ЗОНА – кварталите: Гачевци, Лисец- от ул. Здравна на север; Недевци, Хаджицонев мост - след моста на разклона за Узана; Илевци; Негенци; Пройновци; Нова махала; Ябълка; Етъра; Шумели Беленци; Бойката; Златари; Стефановци; Сарани; Славовци; Тончевци, Войново; Чехлевци; Горни и Долни Бакойци; Кряковци; Водици; Шенини; Лютаци; Радецки; Йовчевци; Търсиите.

18.3. Месечен абонамент

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“, може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Закупуването на абонамент става единствено чрез подаване на заявление по образец.

След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • Чрез ПОС терминал на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • По банков път, както следва:
 • IBAN: BG02STSA93003157869101 BIC: STSABGSF Банка ДСК  

(В основанието за плащане трябва да се посочи – режим на паркиране „Месечен абонамент“ и периода за който е направено плащането от дата, месец, година до дата, месец, година)  

Цена за паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент“ – 100.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

18.4. Месечен абонамент за район

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“, може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район.

Закупуването на абонамент става единствено чрез подаване на заявление по образец.

След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • Чрез ПОС терминал на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • По банков път, както следва:
 • IBAN: BG02STSA93003157869101 BIC: STSABGSF Банка ДСК  

(В основанието за плащане трябва да се посочи – режим на паркиране „Месечен абонамент за район“ и периода за който е направено плащането от дата, месец, година до дата, месец, година)  

Цена за паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент за район“ – 60.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

18.5. Индивидуално паркомясто

На улици, площади, паркинги и други терени – общинска собственост, срещу заплащане може да се въвежда режим на платено паркиране „Индивидуално паркомясто“ за лек автомобил.

Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ, че паркомястото е платено за индивидуално паркиране.

Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.

Не се издава разрешение, когато:

1. искането се отнася за места, с въведени забрани за паркиране или

2. е налице липса на градоустройствена възможност;

3. искането се отнася за паркомясто, попадащо в зона по чл. 9 от настоящата наредба и в група от по-малко от три паркоместа, както и ако след издаването на разрешението в групата, остават по-малко от две паркоместа за паркиране на друго основание.

След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • Чрез ПОС терминал на касата в ЦИУГ - Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово
 • По банков път, както следва:
 • IBAN: BG02STSA93003157869101 BIC: STSABGSF Банка ДСК  

(В основанието за плащане трябва да се посочи – режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ и периода за който е направено плащането от дата, месец, година до дата, месец, година)                            

Цена за паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ –  350.00 лева/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

19. Необходимо ли е да предоставям отново документите (нотариален акт, свидетелство за регистрация на МПС, документ, доказващ валидното правно основание за ползване на автомобила) представени при предходно заявление?

При липса на промяна в обстоятелствата не е необходимо да се предоставят документите при подаване на заявление за нов период на съществуващ абонамент за " Локално преференциално платено паркиране".

20.  Къде мога да паркирам автомобила си ако съм живущ в обхвата на зоните за платено паркиране?

Ако съм живущ в обхвата на зоните за платено паркиране и имам право на абонамент Локално преференциално платено паркиране, мога да паркирам в района в който попадам според адресната си регистрация. Районите може да видите тук.

 

21. Кой има право да паркира в режим „Служебен абонамент“?

На улици, площади, паркинги и други терени – общинска собственост може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти. Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране "Служебен абонамент", подават заявление по образец до Директора на ОП Паркиране и репатриране. Заявленията се изтеглят от сайта на Община Габрово.

22. Мога ли да паркирам в режим „Служебен абонамент“ извън „зоните за платено паркиране"?

Да, можете. На улици, площади, паркинги и други терени – общинска собственост може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Не се издава разрешение, когато:

1. искането се отнася за места, с въведени забрани за паркиране или

2. е налице липса на градоустройствена възможност;

23. Мога ли да закупя право да паркирам за по-дълъг период от време (един месец или друг период) в зоните за платено паркиране?

В границите на "Зони за платено паркиране" се допуска платено паркиране, без специално обозначено за това място в режим "Месечен абонамент". Може да паркирате неограничен брой пъти и за неограничено време в „Зоните за платено паркиране“. Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране "Месечен абонамент", подават заявление по образец до Директора на ОП Паркиране и репатриране. Заявленията се изтеглят от сайта на Община Габрово. Разрешение за "Месечен абонамент" се издава в срок до 15 дни,.

24. Мога ли да закупя право да паркирам на конкретно място в „Зоните за платено паркиране“?

На улици, площади, паркинги и други терени – Общинска собственост, срещу заплащане може да се въвежда режим на платено паркиране „Индивидуално паркомясто“ за лек автомобил. Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ, че паркомястото е платено за индивидуално паркиране. Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране Индивидуално паркомясто, подават заявление по образец до Директора на ОП Паркиране и репатриране. Заявленията се изтеглят от сайта на Община Габрово.

25. Къде мога да подам заявление за абонамент?

Заявления по образец се подават до Директора на ОП Паркиране и репатриране. Документи ще се приемат в Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Център за информация и услуги на гражданите .  Заявленията се изтеглят от сайта на Община Габрово.

26. Ако не намерите отговор на въпроса си, можете да го зададете на посочените контакти за връзка: тел.: 066 985 089; 088 955 8089 или на електронен адрес parking@gabrovo.bg