ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ ППС

  • Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени с пътен знак Д21 - „Инвалид” места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания без заплащане. На местата обозначени с пътен знак Д21 - „Инвалид” могат да престояват и паркират само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., имената и снимката на лицето с трайни увреждания и международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, по начин, осигуряващ видимостта й отвън.

 

  • В зоните за платено паркиране електромобилите паркират безплатно, като правото им на безплатно паркиране се удостоверява със стикер. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период. Лицата, желаещи да ползват правото, подават в Община Габрово заявление по образец. ​​​​​​

           Заявлението може да изтеглите от тук

 

  • Пътни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 3 от ЗДвП могат да паркират в зони за платено паркиране при изпълнение на служебните си задължения без заплащане.

 

  • На тротоарите на територията на община Габрово се допуска паркиране и престой на велосипеди, мотопеди и мотоциклети, при спазване на условията на чл. 94, ал. 3 от ЗДвП.