Предмет на дейност - Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника. Предлага на гражданите срещу заплащане на такси следните видове услуги:

Вид на услугата
Цена в лева
1
Изкопаване и зариване на гробно място
220.00
2
Избор на гробно място до алея
330.00
3
Избор на гробно място
180.00
4
Избор на старо гробно място за семейна гробница
360.00
5
Избор на гробно място/семейна гробница
Цената на избора х 1.5
6
Избор на гробно място в парцел 2 и 2А
1300.00
7
Урнополагане в урнов гроб или обикновен гроб
40.00
8
Избор на място на урнова ниша
100.00
9
Подсигуряване на урнова ниша
300.00
10
Полагане на урна в урнова ниша
20.00
11
Вадене на урна от урнова ниша
20.00
12
Пренасяне на кости (изкопаване, вадене)
160.00
13
Есхумация / неизтекъл санитарен срок
320.00
14
Ползване на хладилна камера за 24 часа
25.00
15
Ползване на ритуална зала за погребение, поклонение и помен за 1 час
30.00
16
Демонтаж на покривни плочи
5.00
17
Демонтаж на цяла масивна покривна плоча
20.00
18
Демонтиране на средни плочи – разбиване на бетон
25.00
19
Еднократно почистване на гробно място
13.00
20
Абонаментно почистване на гробно място за 6 месеца
45.00
21
Абонаментно почистване на гробно място за 1 година
60.00
22
Разбиване на армиран бетон, вадене на корени, отсичане на дървета и храсти
50.00
23
Рязане на дървета и храсти до 2 м
25.00
24
Насипване на гробно място с пръст
12.00
25
Равнение на стар гроб
12.00
26
Равнение на нов гроб с дървена рамка
22.00
27
Носене на покойник до квартално гробище
25.00
28
Разрешение за ремонтно-строителни дейност и каменоделски работи за ремонт на стар гроб, урнови ниши и отсичане на дървета и храсти
12.00
29
Строително разрешение за нов гроб
20.00
30
Писмена справка за гробно място
3.00

 

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

  1. В Централен Гробищен парк и Гробищен парк Колева ливада – гр. Габрово:
  • до 15 години – 80.00 лв.
  • за вечни времена – 240.00 лв.
  1. В квартални гробища в гр. Габрово и гробища в останалите населени места на общината:
  • до 15 години – 12.00 лв.
  • за вечни времена – 36.00 лв.
  1. За урнов гроб се заплащат таксите по т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.  
  2. Таксите се събират от съответните служби и длъжностни лица, отговарящи за стопанисването на гробищните паркове.

Безплатни погребални услуги се предоставят на български или чужди граждани, които са самотни без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги, в рамките на определените за целта финансови средства с общинския бюджет и безвъзмездно от страна на общинско предприятие "Гробищни паркове" за предоставяните от тях услуги.

Безплатните услуги включват:
  • Изкопаване и зариване на гробно място
  • Почистване на гробното място

-          Седалище и адрес на управление: обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, ул. „Зелена Ливада” № 48

-          Директор: Александър Дичовски, тел.: 0879 900 828

-          Контакти: тел.: 066/ 800 828; e-mail - opgp@gabrovo.bg

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Габрово

 

№17 / 18.07.2018