ПРАВИЛА В ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

 

ОБХВАТ

Виж „ОБХВАТ НА ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ“

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 09:00 до 17:00 часа в работни дни

ЦЕНА

цена за 1 час престой - 1.00 лев с включен ДДС.

цена за 30 мин. престой - 0.5 лева с включен ДДС ( само с електронен талон от партньори на Община Габрово в търговската мрежа, обозначени със съответен стикер )

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Самотаксуване със SMS;

Електронен талон за кратковременно паркиране;

Мобилно приложение;

САНКЦИИ ЗА НАРУШИТЕЛИ

Блокиране с техническо средство (скоба);

Принудително преместване на неправилно паркирано ППС.

ДРУГ ВИД ПАРКИРАНЕ

Локално преференциално платено паркиране;

Месечен абонамент;

Месечен абонамент за район;

Служебен абонамент;

Индивидуално паркомясто.

БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ

Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени с пътен знак Д21 -„Инвалид” места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.

В зоните за платено паркиране електромобилите паркират безплатно. Като правото им на безплатно паркиране се удостоверява със стикер. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период. Лицата, желаещи да ползват правото, подават в Община Габрово заявление по образец. ​​​​​​

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Самотаксуване със SMS

Клиентите на Българските мобилни оператори, могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране, чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1366.

С един SMS, Вие заплащате 1 (един) час престой в Зоните за платено паркиране. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия мобилен оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила върху паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила.

Пример: ЕВ1234АВ

ОП "Паркиране и репатриране" – гр. Габрово, не носи отговорност за неправилно въведена информация!

Винаги правете проверка дали държавният регистрационен номер на автомобила, отговаря на този посочен в SMS-а с обратен отговор от системата.

Няколко минути преди изтичане на заплатеното време, ще получите напомнящ SMS, че трябва да заплатите отново или напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.

При съобщение за невъзможност за таксуване SMS, следва да изберете друг начин на заплащане на престоя си: със закупуване на електронен талон или чрез мобилното приложение.

Талони за кратковременно паркиране

Всеки гражданин или гост на гр. Габрово, може да закупи електронен талон за кратковременно паркиране от магазини/търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране в Зона за платено паркиране. Обектите за плащане в брой са отбелязани на виртуална карта, която може да видите тук. 

Има възможност за избиране на период за паркиране между 30 минути и 8 часа.

Карти за паркиране

Всеки гражданин или гост на гр. Габрово, може да закупи електронна карта от магазини/търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране в Зона за платено паркиране. Съществуват два вида карти - седмична карта (важи за 5 работни дни от избраната дата) и двуседмична карта (важи за 10 работни дни от избраната дата).

Цени на карти:

25 лв. - седмична карта (5 работни дни);

50 лв. - двуседмична карта (10 работни дни).

Паркиране чрез Мобилно приложение

Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 30 минути и 8 часа. Също така може да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

Може да изтеглите приложението MOBZZO за Android или iOS, след което трябва да се регистрирате и да заредите вашия виртуален портфейл.

САНКЦИИ ЗА НАРУШИТЕЛИ

Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС

ППС, което е паркирано в зона за платено паркиране без да е заплатена дължимата цена, може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”. 

Скобата се поставя на предното колело на автомобила от страната на водача.

Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването ѝ от други лица, освен от упълномощените за това лица.

При повреждане на скобата, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност носи собственикът на принудително задържаното ППС.

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му.

За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство.

Цена за прилагане на принудителна административна мярка „принудително задържане“ на ППС, чрез използване на техническо средство тип „скоба” – 20.00 лева с ДДС.

Принудително преместване на неправилно паркирано ППС

Определените длъжностни лица от службата за контрол, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено ППС на охраняем паркинг за принудително преместени ППС, без да бъде уведомен водача в случаите по чл. 171 т. 5 от ЗДвП.

За новото местоположение на преместеното ППС незабавно се уведомява Районно управление „Полиция“ – Габрово.

Преместването на блокираните автомобили става на специализирания Наказателен паркинг на ул. „Стефан Караджа“ № 2

Цена за прилагане на принудителна административна мярка „Принудително преместване“ на пътно превозно средство (репатриране) – 50.00 лева с ДДС.

Наказателен паркинг – 2.00 лева с ДДС/час (за всеки започнат час).

Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди репатриращият автомобил да потегли – автомобилът се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство.

ДРУГ ВИД ПАРКИРАНЕ

Локално преференциално платено паркиране

Лек автомобил, чийто ползвател е от домакинството (по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственик, ползвател или наемател на обособен жилищен имот, попадащ в Зона за платено паркиране и е настоящ адрес, идентичен с адреса на жилищния имот има право на локално преференциално платено паркиране без гарантирано паркомясто в зона за платено паркиране. Паркирането се осъществява в границите на конкретен район, в който попада адресът на обособения жилищен имот.

Правото по предходния член се предоставя на физически лица, които управляват лек автомобил по силата на право на собственост или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с настоящ адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Домакинство имащо повече от едно МПС с право на „Локално преференциално паркиране“ може да подаде заявление за всички свои автомобили като ще има право да паркира само един от тях в зоните за платено паркиране, но по негово желание да прехвърля правата на талона върху всеки един от регистрираните автомобили.

При смяна на автомобил, лицата, ползващи талон за „Локално преференциално паркиране“ за два и повече автомобили, са длъжни предварително да уведомят оператора на зоната за платено паркиране за регистрационния номер на автомобила за който желаят да се прилага преференцията на следните телефони 066 985 089, 0889 558 089. Преференцията може да се прилага неограничен брой пъти, но не по често от един път в календарен ден като преференцията важи до следваща промяна.

При подаване на заявлението, лицата посочват своя настоящ адрес за справка и:

- свидетелство за регистрация на лекия автомобил, в което адресът, посочен в сектор С2.3 е идентичен с настоящия адрес на собственика на същия лек автомобил;

- ползвателите на лек автомобил представят за справка свидетелство за регистрация на лек автомобил, в което адресът, вписан в сектор С.З е идентичен с настоящия адрес на ползвателя на същия лек автомобил;

- документ, доказващ валидното правно основание за ползване на лек автомобил в случай, че не са собственици;

- нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот или друг документ, от който да е видно годно правно основание за обитаване на жилището.

Разрешението се издава в срок до 15 дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията.

Цена за паркиране в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“ - 10.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца - 57.00 лв./с ДДС.

10 % при предплащане за 12 месеца - 108.00 лв./с ДДС.

Заявлението може да изтеглите от тук

Месечен абонамент

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“, може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране.

Цена за паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент“ – 100.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

Месечен абонамент за район

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“, може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район.

Цена за паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент за район“ – 60.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

Служебен абонамент

На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“ срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин указващ, че паркомястото е платено за „Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответният пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.

Не се издава разрешение, когато:

1. искането се отнася за места с въведени забрани за паркиране или

2. е налице липса на градоустройствена възможност;

3. искането се отнася за паркомясто, попадащо в зоните за платено паркиране и в група от по-малко от три паркоместа, както и ако след издаването на разрешението в групата остават по-малко от две паркоместа за паркиране на друго основание.

Цена за паркиране в режим на паркиране „Служебен абонамент“

- 200.00 лева с ДДС/месец.

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

Индивидуално паркомясто

На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, срещу заплащане може да се въвежда режим на платено паркиране „Индивидуално паркомясто“ за лек автомобил.

Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин указващ, че паркомястото е платено за индивидуално паркиране. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответният пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.

Не се издава разрешение, когато:

1. искането се отнася за места с въведени забрани за паркиране или

2. е налице липса на градоустройствена възможност;

3. искането се отнася за паркомясто попадащо в зона по чл. 9 от настоящата наредба и в група от по-малко от три паркоместа, както и ако след издаването на разрешението в групата остават по-малко от две паркоместа за паркиране на друго основание.

Цена за паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ – 350.00 лева с ДДС/месец

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца;

10 % при предплащане за 12 месеца.

Заявлението може да изтеглите от тук

Декларации при промяна на обстоятелства

1. При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл. 18 и чл. 19 от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община ГАБРОВО , в рамките на срока на валидност на издадения талон, на лицето се възстановява остатъкът от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално преференциално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.

Декларацията може да изтеглите от тук

2. При промяна в обстоятелствата в заявлението за услуга „Локално преференциално платено паркиране“ , установяващи правото по чл.19 (смяна на автомобил) от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово.

Декларацията може да изтеглите от тук

3. При промяна в посочените контакти за връзка, свързани с услугите за платено паркиране на територията на Община Габрово.