ОКОЛНА СРЕДА

ОТПАДЪЦИ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Новини


Вижте всички новини


30 ноември 2022

Среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в поземлени имоти с идентификатори № 14218.778.46 и № 14218.778.152 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“

29 ноември 2022

„Проектиране и изграждане на сграда за производство на осколочно-фугасни боеприпаси; изграждане на сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда; реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в сграда за съхранение, темпериране и подготовка на взривни вещества и механични детайли и реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на барутни заряди“

3 ноември 2022

„Проектиране на канализация западна зона гр. Габрово - клон Русевци”

21 Септември 2022

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „МАР-КРАФТ“ ООД – птицеферма с. Гръблевци, община Габрово

11 януари 2021

Подробен устройствен план-парцеларен план във връзка с проект „Допълнително водоснабдяване с.Харачери, община Габрово – напорен водоем“

23 декември 2020

Решение №ВТ -17- ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Подробни устройствени планове и технически проект за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”

4 декември 2020

„Проект за санитарно-охранителна зона на язовир „Христо Смирненски“ и пет броя речни водохващания на р. Белилска, р. Козята, р. Страшка, р.Бялата и р. Сивек

4 декември 2020

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000263 „Скалско“.