5 Септември 2018

1. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 22 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 1865,70 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 2. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 24 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ около 2200,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 3. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 25 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Цех за първична преработка на дървен материал с площ около 910,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 4. „За проектиране преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ обект с идентификатор 14218.502.451.1.14 за Разширение на работилница за мебели на „БОДИЛУКС 07“ ЕООД – за склад, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

16 август 2018

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в гр. Габрово, област Габрово, община Габрово 5300, ул. Индустриална № 6. Площадката е с площ 1500 кв.м. и се намира на територията на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, част от поземлен имот с идентификатор 14218.502.783“

15 август 2018

„Преустройство на приемно-предавателна станция № VT5301 на „БТК“ ЕАД и Приемно-предавателна станция № 3905 на „Теленор България“ ЕАД“

14 август 2018

„Разкомплектоване на автомобили и ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“

7 август 2018

"Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки"

7 август 2018

„Разширяване площадката на ПИ с идентификатор 02347.6.26 по КК на с. Баланите, Община Габрово със земеделска земя и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02347.6.25 по КК на с. Баланите – за жилищно строителство“

3 август 2018

1. „Включване на биомаса по смисъла на § 1 от ДР на ЗУО и замяна на част от използваното твърдо гориво (биомаса) – с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на скарен котел ЕПГ, ст. № 8, тип SZL 20-2,5/400-М за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“. 2. „Замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) – с биомаса и с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на въглищен котел тип ЧКД 35-39/450, ст. № 2 за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“

26 юли 2018

„Установяване на конкретен режим на устройство и предназначение за ПИ с идентификатор 48605.27.51 по КК на с. Мичковци, Община Габрово – за „летателна площадка и обслужващи дейности“ с цел изграждане център за обучение с леглова база, зали за обучение, зали за тренировки, трапезария, ЗОХ и тренировъчни площадки“

25 юли 2018

„Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово“

25 юли 2018

„Цех за производство на пелети от дървен материал – 1,5 т/ч в имот с идентификатор 87120.38.45 в с. Яворец, общ. Габрово, обл. Габрово“

10 юли 2018

„Разширяване площадката на ПИ с идентификатор 14218.112.510 по КК на гр. Габрово с горска територия и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 14218.112.509 по КК на гр. Габрово – за жилищно строителство“

10 юли 2018

„Разкомплектоване на автомобили и ремонт, демонтаж и монтаж на авточасти“

10 юли 2018

„Изграждане на автосервиз, кафене и автокъща в УПИ I-производствени нужди и услуги, кв. 44 по плана на гр. Габрово“

6 юли 2018

„Изграждане на линия за производство на пелети с капацитет 700 т/год. на територията на гр. Габрово, кв. Трендафила“

5 юли 2018

„Базова станция GAB0059.A (FENERITE) с честотен обхват 900MHz-2100MHz на „А1 България“ ЕАД“

28 юни 2018

„Поземлен имот с идентификатор 05400.27.36 по КККР на с. Борики, Община Габрово да се отреди за „жилищно строителство“

27 юни 2018

1. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 7 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 2483,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част , адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 2. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 26 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 485,60 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част , адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 3. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 26а от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 1003,50 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част , адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 4. „За проектиране преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 17 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 1495,40 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част , адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“ 5. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 23 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Автодиагностичен пункт с площ 984,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част , адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

18 юни 2018

“Поземлен имот с идентификатор 14218.11.525 по КК на гр. Габрово да се отреди за „жилищно строителство“

18 юни 2018

Изграждане на „Цех за металообработване“

13 юни 2018

„Проектен имот с идентификатор 05400.27.34 по КК на с. Борики, Община Габрово да се отреди за „жилищно строителство“