16 август 2019

„Разширение площадката на ПИ с идентификатор 57675.56.58 по КК на с. Поповци, община Габрово със земеделска земя – ПИ с идентификатор 57675.56.59 по КК на с. Поповци, община Габрово и отреждане на новообразувания имот за „жилищно строителство и обществено обслужване“

13 август 2019

„Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“

8 август 2019

„Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“

2 август 2019

„Изграждане на цех за металообработване и производство на електронни прибори в УПИ V-446 – за производствена и складова дейност, кв. 15 по плана на гр. Габрово“

22 юли 2019

Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктурата: „Приемо-предавателна станция GAB0099 на „А1 България“ ЕАД“

17 юли 2019

„Промяна предназначението на земеделска земя в „за жилищно строителство“ на ПИ с идентификатор 23159.68.4 по КК и КР на с. Драгановци, община Габрово“

17 юли 2019

„Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за млекопреработка, с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.502.654 по КККР на гр. Габрово“

17 юли 2019

„Въвеждане в експлоатация на втора автоматизирана линия за производство на туби от екструдиран полиетилен“

1 юли 2019

Инвестиционно предложение: „Доставка и експлоатация на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни/обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово“

1 юли 2019

„Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр.Габрово“

12 юни 2019

„Преустройство на ремонтна работилница находяща се в поземлен имот (ПИ) 22959.34.58 по КККР, местност „Тамянка-Гол. Малини“, с. Донино, община Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“

11 юни 2019

„Сграда за вторична обработка на кожи и складове“, ПИ с идентификатор 14218.502.517, XIII – 517, гр. Габрово

10 юни 2019

„Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“

7 юни 2019

„Изграждане на две бизнес сгради в УПИ I от кв. 278 (съответстващ на ПИ 14218.509.587) и в УПИ XII от кв. 214 (съответстващ на ПИ 14218.509.586) по плана на гр. Габрово – III етап, в рамките на инвестиционен проект „Софтуерен инженеринг в Габрово“, заведен под № БАИ-ЗНИ-23/10.05.2019 г. в Българската агенция за инвестиции, по предложение на „СИЕНТИА“ АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите“

31 май 2019

„Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и автосервиз, което ще се осъществи в съществуващ склад с идентификатор 14218.502.451.1.11, гр. Габрово“

28 май 2019

„Отреждане на ПИ с идентификатор 05400.31.30 по КК на с. Борики, Община Габрово за „хотелиерство и обществено обслужване“, във връзка с изграждане на къща за гости и заведение за хранене“

17 май 2019

„Преместване на производство от обект Завод 3 „Цех за производство на компоненти за въздушно оръжие“ в двата обекта собственост на фирмата (гр. Габрово, ул. „Баланска“ № 6 и гр. Габрово, местност Капината 1)“

14 май 2019

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „производствени и складови дейности“ на ПИ с идентификатор 14218.107.513 по КК на гр. Габрово“

23 април 2019

„Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – увеселителен парк за ПИ 14218.81.6 и ПИ 14218.81.3 по КК на гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово“

12 април 2019

„Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за обособяване на работилница за металообработване“, УПИ II-40, кв. 12, гр. Габрово“