7 февруари 2020

„Предложение за промяна на начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 14218.307.179 с НТП-ливада и ПИ с идентификатор 14218.309.235 по КК на гр. Габрово с НТП-пасище, съобразно фактическото им използване: от ливада и пасище в животновъдна ферма и установяване на конкретен режим на устройство и предназначение за ПИ с идентификатор 14218.753.2 и ПИ с идентификатор 14218.307.179- за „приют за безстопанствени животни“ и за ПИ с идентификатор 14218.753.1 и ПИ с идентификатор 14218.309.235 по ККР на гр. Габрово – за „селскостопанска дейност“

5 февруари 2020

„Цех за преработка на животински мазнини“

15 януари 2020

„Преустройство на съществуваща Приемно предавателна станция VT5279_С на БТК ЕАД и нова Приемно предавателна станция № 3670 на Теленор България в имот с идентификатор 43339.87.57, м. Курията, с. Лесичарка, общ, Габрово, обл. Габрово“

15 януари 2020

„Преустройство на съществуваща Приемно предавателна станция VT5344_A на БТК ЕАД и нови Приемно предавателна станция № 3909 на Теленор България ЕАД и Базова станция GAB0117 на А1 България ЕАД в имот с идентификатор 00638.29.59, м. Усойната, с. Армените, общ, Габрово, обл. Габрово“

15 януари 2020

„УПИ I от кв. 49 по плана на гр. Габрово, I етап, II част, отреден за „семеен хотел с басейн“, да се отреди за „жилищно строителство“ с цел реконструкция и адаптация на заварената сграда в имота в жилищна сграда“

20 декември 2019

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане на ПИ с идентификатор 14218.81.12 по КК на гр. Габрово за „жилищно строителство и обществено строителство“, във връзка с изграждане на жилищна сграда със стаи за настаняване на туристи и заведение за хранене“

20 декември 2019

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за бензиностанция, търговия и трафопост“ и изграждане на бензиностанция с прилежащ търговски обект и трафопост в ПИ с идентификатор 57675.83.136 по КК на с. Поповци, община Габрово“

20 декември 2019

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищно строителство” и изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 37352.144.8 по КК на с. Кметовци, община Габрово“

16 декември 2019

„Изграждане на ФЕЦ с мощност 100,8 kW върху покривната конструкция на производствена сграда и върху 2700 кв. м от незастроена площ с мощност 300 kW“ с местоположение - ПИ с идентификатор 14218.502.242 по КК и КР на гр. Габрово

9 декември 2019

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищно строителство“ и изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 14218.198.124 по КК на гр. Габрово“

4 декември 2019

„Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габрово“

27 ноември 2019

„Цех за дъбене на сурови кожи“ с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.554 по КК и КР на гр. Габрово

22 ноември 2019

„Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“

12 ноември 2019

„Промяна предназначение на съществуващо помещение в обект за екструдиране и сушене на зърнени продукти“

31 октомври 2019

„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част от ЦГЧ /юг/ и кв. Радичевец, гр. Габрово /в цифров и графичен вид/“

23 октомври 2019

„Изграждане на склад за търговия на едро и дребно на промишлени стоки в ПИ с идентификатор 14218.502.636 по КК на гр. Габрово“

14 октомври 2019

„Цех за преработка на животински мазнини“ с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.775 по КК и КР на гр. Габрово

17 Септември 2019

„Промяна предназначението на сутеренно помещение в цех за производство на керамични изделия“ с местоположение: част от ПИ с идентификатор 14218.502.665.9.4 по КК и КР на гр. Габрово.

22 август 2019

„Инсталиране на машини и съоръжения за рециклиране и преработка на пластмаси в съществуващо хале, в имот с идентификатор 87120.38.59 по КККР на с. Яворец, община Габрово“

20 август 2019

„Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове“ с местоположение в ПИ с идентификатор 14218.504.78 по КККР на гр. Габрово“