О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Промяна в капацитета на съхраняваните отпадъци с код 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии на площадка, с адрес гр. Габрово,

ул. „Ванче Михайлов“ №25“

с местонахождение: в границите на ПИ с идентификатор 14218.515.122, 14218.515.123 по ККР на гр. Габрово

с възложител: „Централ Болкан Рисайклинг“ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Централ Болкан Рисайклинг“ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 13.02.2020 г. до 26.02.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.