О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 „Предложение за промяна на начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 14218.307.179 с НТП-ливада и ПИ с идентификатор 14218.309.235 по КК на гр. Габрово с НТП-пасище, съобразно фактическото им използване: от ливада и пасище в животновъдна ферма и установяване на конкретен режим на устройство и предназначение за ПИ с идентификатор 14218.753.2 и ПИ с идентификатор 14218.307.179- за „приют за безстопанствени животни“ и за ПИ с идентификатор 14218.753.1 и ПИ с идентификатор 14218.309.235 по ККР на гр. Габрово – за „селскостопанска дейност“

с местонахождение: в границите на ПИ с идентификатор 14218.753.2 и ПИ с идентификатор 14218.307.179 по ККР на гр. Габрово

с възложител: Община Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение от Община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 07.02.2020 г. до 20.02.2020 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.