11 юни 2018

1. „Включване на биомаса по смисъла на § 1 от ДР на ЗУО и замяна на част от използваното твърдо гориво (биомаса) – с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на скарен котел ЕПГ, ст. № 8, тип SZL 20-2,5/400-М за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“ 2. „Замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) – с биомаса и с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на въглищен котел тип ЧКД 35-39/450, ст. № 2 за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“

8 юни 2018

„Преустройството на съществуваща абонатна станция в котелно помещение и газификация“

29 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. Орловска- о.т. 10- о.т. 9, гр. Габрово“

21 май 2018

„Преустройство на част от производствено-битови сгради в УПИ II, кв. 211, ул. „Никола Войновски“ № 87, гр. Габрово, в „МАЛКА ВИНАРСКА ИЗБА ДО 100 т/год.“, в ПИ с идентификатор 14218.515.28, гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“

18 май 2018

„Преустройство на част от заварена производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“– обект № 9 и обект № 11“ – част от едноетажна сграда „БОЯДЖИЙНА – лента, бояджийна – прежда и бояджийна плат“ за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД /в несъстоятелност/ в Цех за металообработка с площ 3829,50 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

17 май 2018

„Инвестиционно предложение за изграждане на обект „Стоманобетонова „джоб“ стена от км 15+220 до км 0+180 – връзка дясно; стоманобетонова „джоб“ стена от км 15+862 до км 16+010 – лява; лява и дясна стоманобетонови „джоб“ стени от км 14+960 до км 15+120“

15 май 2018

„Базова станция № GAB 0059.A000 “Fenerite” в честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на общински път GAB2029, Етъра-Чарково-Поток на р. Сивек, след ЕМО „Етър“ общ. Габрово“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Синкевица при улица „Самара“ № 24 в участъка до УПИ Х – 112, и УПИ IX – 113, кв. 61 – гр. Габрово по плана на кв. „Борово - Велчевци“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на имот на ул. „Първа“ в с. Враниловци, Община Габрово“

15 май 2018

„Аварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на мост на ул. “Втора” в с.Враниловци, Община Габрово“

15 май 2018

„Изработване на „Подробен Устройствен план – план за застрояване за ПИ 14218.745.1, по ККи КР на гр. Габрово“

15 май 2018

„Изграждане на кабелна линия СрН между ТП „Кряковци“ и ТП „Богданчовци“

10 май 2018

„Водоснабдяване на квартал Чехлевци гр. Габрово“ от ВиК - Габрово

30 април 2018

Инвестиционно предложение за „ПУП-ПЗ за преотреждане на земеделска земя за неземеделски нужди – разширяване границите на утвърдена площадка и обединяване на имоти – ПИ 14218.705.1 по КККР, отреден за печатница и ПИ 14218.31.3 и 14218.31.4. Целта е разширение на вече съществуващата складова и производствено-административна база – разширение на производствения капацитет без промяна на дейността“ от "ПОЛИПРЕС" ООД

23 март 2018

Инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с местоположение поземлен имот № 160051, в землището на с.Гръблевци, община Габрово, област Габрово и достигане на 214 400 бр. места за птици – подрастващи кокошки носачки“ от "МАР-КРАФТ" ООД

23 март 2018

Инвестиционно предложение за "Преустройство на част от заварена производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“ /част от обект №1 за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД/ в несъстоятелност в Цех за пластмасови изделия" от "ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС" ЕООД

22 март 2018

Инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на рециклираща линия за ПЕТ материал" от "Терахим 97" АД

21 март 2018

Инвестиционно предложение за "Укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110 kV "Сечен камък" " от ЕСО ЕАД, МЕР "Горна Оряховица"

19 март 2018

Инвестиционно предложение за "Обичайна експлоатация на ВЕЦ Сокол чрез съществуващи съоръжения" от "Фиксофт" ООД