10 април 2019

„“АВТОСЕРВИЗ“, ПИ с идентификатор 14218.502.687, УПИ XV-558, ул. Бойката № 29А, гр. Габрово. Изготвяне на ПУП-ПЗ за преотреждане на имота от „за обществено обслужване“ в „за автосервиз“

4 април 2019

„Преустройство на ремонтна работилница в ПИ 22959.34.58 по КККР, м. Тамянка-Гол. Малини, с. Донино, община Габрово, област Габрово, за автосервиз и изграждане на пункт за разкомплектоване на автомобили и търговия с авточасти“

2 април 2019

„Частична актуализация на проект за нов гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово – I Етап“

1 април 2019

„УПИ II-201 и УПИ V-201 от кв.27 по плана на с. Армени, община Габрово да се обединят в един общ УПИ VII-201. Новообразуваният УПИ-201 от кв.27 по плана на с. Армени да се отреди за „жилищно строителство и обществено обслужване“, във връзка с изграждане на жилищна сграда със стаи за настаняване на гости и заведение за хранене“

25 март 2019

„Увеличаване на площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение ПИ с идентификатор 14218.502.607 по КК и КР на гр. Габрово“

1 март 2019

„Изготвяне на ПУП за обединяване на имоти ПИ 14218.504.118 и ПИ 14218.504.119 по КК на гр. Габрово и преотреждането им от обществено обслужване за строителство на Автомивка“

20 февруари 2019

„Разширяване обхвата на дейността на съществуващата площадка № 2 за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“

20 февруари 2019

„Разширяване обхвата на дейността на съществуващата площадка № 1 за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“

30 януари 2019

„Увеличаване на площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства във поземлен имот с идентификатор 14218.502.607 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово“

16 януари 2019

„Засаждане и отглеждане на овощни дръвчета в овощни градини в ПИ с идентификатор 14218.22.9 и ПИ с идентификатор 14218.22.10 по КК на гр. Габрово и ПИ с идентификатор 17991.148.18 по КК на с. Гръблевци, община Габрово“

4 януари 2019

„Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ №087064 в землището на с. Поповци, община Габрово“

19 декември 2018

„Изграждане на жилищна сграда, разположена в имот с проектен идентификатор 14218.147.22 /съставен от имоти с ид. 14218.147.8; 14218.147.9 и 14218.147.10/ по КККР на гр. Габрово, местност Шенини, Община Габрово“

14 декември 2018

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

29 ноември 2018

„Обособяване на площадка за третиране на текстилни отпадъци в сграда с идентификатор 14218.508.386.27.1, находяща се в ПИ с идентификатор 14218.508.386 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово“

19 ноември 2018

„Изграждане на автомивка в УПИ VI-117, кв.61 по плана на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци и отреждане на имота – за „автомивка“

9 ноември 2018

„Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „складова дейност“, във връзка с изграждане на склад за строителни материали и кофражна техника в поземлен имот с идентификатор 14218.333.791 по КК на гр. Габрово“

5 ноември 2018

„Обособяване на площадка за третиране на ИУМПС“

29 октомври 2018

„Увеличаване площта на съществуваща площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС, с разрешително 04-ДО-00000696-00/05.09.2012, с местонахождение: гр. Габрово, ул. Ванче Михайлов 25“

25 октомври 2018

„Преустройство на част от съществуваща производствена сграда от бивш цех „Тъкачница“ – обект № 8 за производствена и складова дейност от съгласуван Проект за делба на бивш цех 1 на ФИНТЕКС АД /в несъстоятелност/ в Цех за металообработка с кадастрален идентификатор 14218.502.451.1.2 и с площ 1860,30 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

19 октомври 2018

Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 087083 в землището на с. Поповци, община Габрово с цел преотреждането му за „хранително-вкусова промишленост“ и извършване на преустройство, пристрояване и смяна предназначението на съществуващата сграда в имота в „Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси