О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Разширяване обхвата на дейността на съществуващата площадка № 2 за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“

 

с местонахождение: гр. Габрово, ул. „Генерал Николов“, поземлен имот с идентификатор 14218.502.480 по КК на гр. Габрово

с възложител: „Феникс Репластик“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Феникс Репластик“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 20.02.2019 г. до 05.03.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.