О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Урегулиран поземлен имот II-201 и урегулиран поземлен имот V-201 от кв.27 по плана на с. Армени, община Габрово да се обединят в един общ урегулиран поземлен имот – УПИ VII-201. Новообразуваният УПИ-201 от кв.27 по плана на с. Армени да се отреди за „жилищно строителство и обществено обслужване“, във връзка с изграждане на жилищна сграда със стаи за настаняване на гости и заведение за хранене“

 

с местонахождение: УПИ  V-201 от кв.27 по плана на с. Армени, община Габрово  и

УПИ II-201 от кв.27 по плана на с. Армени, община Габрово

с възложител: Теодора Стефанова Добрева

Уведомление за инвестиционно намерение от Теодора Стефанова Добрева е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 01.04.2019 г. до 14.04.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.