О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„“АВТОСЕРВИЗ“, ПИ с идентификатор 14218.502.687, УПИ XV-558,

ул. Бойката № 29А, гр. Габрово. Изготвяне на ПУП-ПЗ за преотреждане на имота от

„за обществено обслужване“ в „за автосервиз“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.502.687, УПИ ХV-558, ул. „Бойката“ № 29А, община Габрово, област Габрово

с възложител: “ВЛАЕВ-АВТО“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от “ВЛАЕВ-АВТО“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 10.04.2019 г. до 23.04.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.