О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за обособяване на работилница за металообработване“, УПИ II-40, кв. 12, гр. Габрово“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.502.40, УПИ II-40, кв. 12, община Габрово

с възложител: „ТОМЕ“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ТОМЕ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 12.04.2019 г. до 25.04.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.