О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Увеличаване на площта на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства във поземлен имот с идентификатор 14218.502.607 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово“

 

с местонахождение: ул. „Индустриална“, гр. Габрово, ПИ с идентификатор 14218.502.607 по плана на град Габрово

с възложител: „Хепи Ауто Габрово“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „Хепи Ауто Габрово“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 30.01.2019 г. до 12.02.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.