О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Засаждане и отглеждане на овощни дръвчета в овощни градини в ПИ с идентификатор 14218.22.9 и ПИ с идентификатор 14218.22.10 по КК на гр. Габрово и ПИ с идентификатор 17991.148.18 по КК на с. Гръблевци, община Габрово“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.22.9 и ПИ с идентификатор 14218.22.10 по КК на гр. Габрово и ПИ с идентификатор 17991.148.18 по КК на с. Гръблевци, община Габрово

с възложител: Цветомир Георгиев Георгиев

Уведомление за инвестиционно намерение от Цветомир Георгиев Георгиев е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 16.01.2019 г. до 29.01.2019 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.