14 април 2014

Община Габрово обявява купувачите от проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

17 март 2014

Продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на търг с явно наддаване

13 март 2014

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово за 2014 г.

17 февруари 2014

Проект за инсталиране на парен котел за производство на топлинна енергия на база биомаса (дървен чипс) в "Топлофикация – Габрово" ЕАД

Дезакаризация на територията на града

18 Септември 2013

Започна есенното зацветяване в Габрово

Решение № ВТ-60-ПР/2013г., на Д-ра на РИОСВ – В. Търново за липса на необходимост от извършване на ОВОС за проект:„Изграждане на специализиран малък обект за дестилиране, независима малка пивоварна, склад за м-ли за дестилация и навес за дърва в част"

3 Септември 2013

Започва оформяне на короните на дърветата по ул. Стефан Караджа

1 юли 2013

Открит обществен достъп до документация за преразглеждане на Разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово.

12 юни 2013

Забрана във връзка с настъпващия период на цъфтене на липите

25 февруари 2013

Включване на търговските обекти в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

9 октомври 2012

Въздух

Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на гр. Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от резултатите на моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за периода от 2012 г. до 2015 год., целящи достигане и/или задържане нивата на ФПЧ10 до законно установените норми приети в страната