1 юли 2013

Открит обществен достъп до документация за преразглеждане на Разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово.

12 юни 2013

Забрана във връзка с настъпващия период на цъфтене на липите

25 февруари 2013

Включване на търговските обекти в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

9 октомври 2012

Въздух

Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на гр. Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от резултатите на моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за периода от 2012 г. до 2015 год., целящи достигане и/или задържане нивата на ФПЧ10 до законно установените норми приети в страната