25 април 2016

Инвестиционно предложение "Смяна предназначението на част от работно помещение от цех за перилни препарати – монтаж на съоръжение за топене на животинска мазнина за технически цели“

Строителство на вилно селище - 8 броя едноетажни вилни сгради и столова със застроена площ 780кв.м.

25 ноември 2015

Обява за инвестиционно намерение на Община Габрово

30 юли 2015

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС

20 юли 2015

Инвестиционно предложение на Габинвест ЕООД

1 юли 2015

Инвестиционно намерение на "Ледър арт“ ООД- във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

1 юли 2015

Инвестиционно намерение на Мартин Венциславов Димитров, във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

4 юни 2015

Правила за прием и депониране на производствени и строителни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово

17 април 2015

Нека отново превърнем сивото в зелено!

4 ноември 2014

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 октомври 2014

Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъцисъбиране и др.

10 октомври 2014

Информация за фирмите, чиято дейност е свързана с генериране на производствени или строителни отпадъци

26 Септември 2014

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

5 Септември 2014

„Крисинвсет” ООД има намерение да реализира инвестиционно предложение: „Изкупуване, разкомплектоване и съхранение на ИУМПС”

4 Септември 2014

Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително за експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово, община Габрово

8 август 2014

Съобщение, относно дезакаризация на територията на община Габрово

14 юли 2014

Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари с местонахождение: ПИ № 132058 в землището на с. Гръблевци и ПИ № 14218.44.8, землището на гр. Габрово.

17 април 2014

Община Габрово обявява купувачите от втория търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

14 април 2014

Община Габрово обявява купувачите от проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

17 март 2014

Продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на търг с явно наддаване