О Б Я В А

 

 

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Замяна на съществуващи съоръжения за закаляване с инсталация за термична обработка, базирана на автоматична вакуумна пещ за закаляване в масло, окомплектована със съоръжение за почистване; Замяна на съществуващи съоръжения за отгряване и отпускане с нова камерна пещ за отвръщане; Замяна на съществуващи съоръжения за оксидиране с нова автоматична линия за оксидиране; Замяна на съществуваща осветителна инсталация в производствен корпус № 3 с нова осветителна инсталация; Изграждане на два броя инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от два броя съществуващи компресори и използване на утилизираната топлина за подгряване на битова гореща вода за собствени нужди“

 

с местонахождение: гр. Габрово, община Габрово, кв. Бичкиня, УПИ ІІ – 8148, 8148а, 8185 – кв. 39 по плана на Габрово.

 

с възложител: инж.Димитър Радев Радев

 

Уведомление за инвестиционно намерение на „Цератицит България“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68