О Б Я В А

 

 

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Унищожаване на касетъчни  елементи от боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия“

 

с местонахождение: цех за демилитаризация на боеприпаси в ПИ 81904.28.113, землище с.Чарково, община Габрово,  на територията на „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“  АД.

 

с възложител: инж. Рада Маркова

 

Уведомление за инвестиционно намерение на „ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68