О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционно предложение:

„Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 14218.503.15 по кадастралната карта на гр. Габрово, за който е отреден  УПИ VI – 15 за обществено обслужване, кв. 56 по плана на гр. Габрово - СЗ“

с местонахождение: ПИ 14218.503.15 УПИ VI – 15 за обществено обслужване, кв. 56 по плана на гр. Габрово - СЗ

с възложител: Стойно Димитров Глутников

Уведомлението за инвестиционно намерение на заявителя е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, за периода от 15.08.2017г. до 28.08.2017г. в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68