О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционно предложение:

„Проект за подробен УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ЧИ на ЗРП за част от кв.46 по плана на гр. Габрово, 81  част с цел включване в регулация на част от ПИ14218.305.289 по КККР на гр. Габрово  за разширение на площадката на УПИ IV  - обществена пералня „Бялката“, идентичен с ПИ 14218.525.16 по КККР на гр. Габрово, и отреждането на УПИ – IV – за производствена и складова дейност“

с местонахождение: ПИ 14218.525.16 по КККР на гр. Габрово

 с възложител: Стоянчо Велков Стоянов

Уведомлението за инвестиционно намерение на заявителя е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, за периода от 15.08.2017г. до 28.08.2017г. в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68