О Б Я В А

 

 

На основание чл.6, ал.10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Смяна предназначението на съществуваща сграда с начин на трайно ползване сграда за обществено хранене – масивна конструкция на един етаж, с площ 1072/хиляда седемдесет и два/кв.м., актувана като войнишка столова, находяща се в гр.Габрово, кв.Недевци, ул.Мазалат 1, п.к. 5300, бивше военно поделение в производствен, складов обект - Предприятие за производство на бои, лакове, разредители, индустриални покрития и системи за антикорозионна защита“

 

с местонахождение: кв. Недевци, ул. Мазалат №1, в ПИ № 14218.528.442. по КК и КР на гр. Габрово, Община Габрово.

 

с възложител: Николай Минчев

 

Уведомление за инвестиционно намерение на „БУЛБИОКЕМ“ ЕООД разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68