О Б Я В А

 

 

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: 1 брой тръбен кладенец „ТК – Мехатроника – Габрово“ в ПИ с идентификатор №14218.531.62 по КККР на гр. Габрово“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор №14218.531.62 по КККР на гр. Габрово“  в Община Габрово, Област Габрово

 

 

с възложител: инж.Мирослав Хинков

 

Уведомление за инвестиционно намерение на „МЕХАТРОНИКА“ АД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68