О Б Я В А

 

 

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Оптично кабелно захранване на фирма „ДЗАЛИ“ и фирма „Марина“, кв.“Войново“, гр.Габрово“

 

с местонахождение: кв.“Войново“, гр.Габрово, община Габрово

 

с възложител: Атанас Илиев Добрев

 

Уведомление за инвестиционно намерение на  БТК ЕАД /“Виваком“/ е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68