25 ноември 2015

Обява за инвестиционно намерение на Община Габрово

30 юли 2015

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС

20 юли 2015

Инвестиционно предложение на Габинвест ЕООД

1 юли 2015

Инвестиционно намерение на "Ледър арт“ ООД- във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

1 юли 2015

Инвестиционно намерение на Мартин Венциславов Димитров, във връзка с чл.6 ал.9 от НАРЕДБА за ОВОС

4 юни 2015

Правила за прием и депониране на производствени и строителни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово

17 април 2015

Нека отново превърнем сивото в зелено!

4 ноември 2014

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 октомври 2014

Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъцисъбиране и др.

10 октомври 2014

Информация за фирмите, чиято дейност е свързана с генериране на производствени или строителни отпадъци

26 Септември 2014

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

5 Септември 2014

„Крисинвсет” ООД има намерение да реализира инвестиционно предложение: „Изкупуване, разкомплектоване и съхранение на ИУМПС”

4 Септември 2014

Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително за експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово, община Габрово

8 август 2014

Съобщение, относно дезакаризация на територията на община Габрово

14 юли 2014

Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари с местонахождение: ПИ № 132058 в землището на с. Гръблевци и ПИ № 14218.44.8, землището на гр. Габрово.

17 април 2014

Община Габрово обявява купувачите от втория търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

14 април 2014

Община Габрово обявява купувачите от проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

17 март 2014

Продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на търг с явно наддаване

13 март 2014

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово за 2014 г.

17 февруари 2014

Проект за инсталиране на парен котел за производство на топлинна енергия на база биомаса (дървен чипс) в "Топлофикация – Габрово" ЕАД