Съгласно  чл. 33, ал.2 и 4 от Закона за управление на отпадъците  - Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно. Разделно събраните отпадъци се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от същия закон и/или на организация по оползотворяване.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че в Община Габрово постъпи писмо от ЕКОБУЛПАК АД , с което информират, че дружеството има готовност да разшири действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Габрово, като включи всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, в изпълнение на изискванията на новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/.

ЕКОБУЛПАК АД предлага на всички, които желаят да се включат възможност да организират разделно събиране на генерираните в обекта им отпадъци от опаковки. След заявяване на желание от страна на фирми, ЕКОБУЛПАК АД ще осигури БЕЗВЪЗМЕЗДНО събирането не само на отпадъците от опаковки, но и на всички рециклируеми отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метал, като в определен ден от седмицата по съгласуван с общината график, камион за разделно събиране ще минава по определен маршрут и ще прибира:

  • Нагънати и завързани с връзка кашони и хартия;
  • Смачкани празни опаковки от пластмаса;
  • Пълни жълти чували за разделно събиране на хартия и пластмаса;
  • Биг-бег торби за стъклени опаковки.

Допълнителна информация може да получите на тел. 818 437 или в Община Габрово, Дирекция „Инфраструктура и екология” стая 701.

Информираме Ви, че на територията на страната има и други организации по опозотворяване на отпадъци от опаковки, на които е допустимо да се предават рециклируеми отпадъци. За повече информация Виж приложения: „Списък на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки с издадени разрешения”,  публикувани в сайта на Министерството на околната среда и водите.

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Opakovki/Spisuk_organizacii_opakovki.pdf