О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в гр. Габрово, област Габрово, община Габрово 5300, ул. Индустриална № 6. Площадката е с площ 1500 кв.м. и се намира на територията на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, част от поземлен имот с идентификатор 14218.502.783“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.502.783 по КК и КР на гр. Габрово

ул. „Индустриална“ № 6, гр. Габрово, обл. Габрово

с възложител: „ТРАШ ЕКОЛОДЖИ“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ТРАШ ЕКОЛОДЖИ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 16.08.2018 г. до 29.08.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.