О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционни проекти за обект:

  1. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 22 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ 1865,70 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“
  2. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 24 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Склад за негорими материали с площ около 2200,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“
  3. „За преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ представляващ обект № 25 от съгласуван цялостен идеен проект за сградата в Цех за първична преработка на дървен материал с площ около 910,00 кв.м, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“
  4. „За проектиране преустройство на част от бивш цех на ФИНТЕКС /в ликвидация/ обект с идентификатор 14218.502.451.1.14 за Разширение на работилница за мебели на „БОДИЛУКС 07“ ЕООД – за склад, находящ се в УПИ /ПИ/ № III-451 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, Северна зона, I част, адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44“

 

с местонахождение: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 44

с възложител: „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 05.09.2018 г. до 18.09.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.