О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Разширяване площадката на ПИ с идентификатор 02347.6.26 по КК на с. Баланите, Община Габрово със земеделска земя и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02347.6.25 по КК на с. Баланите – за жилищно строителство“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 02347.6.25 по КК на с. Баланите, Община Габрово и ПИ с идентификатор 02347.6.26 по КК на с. Баланите, Община Габрово

с възложител: Галина Атанасова Христова

Уведомление за инвестиционно намерение от Галина Атанасова Христова е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 07.08.2018 г. до 20.08.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.