О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Установяване на конкретен режим на устройство и предназначение за ПИ с идентификатор 48605.27.51 по КК на с. Мичковци, Община Габрово – за „летателна площадка и обслужващи дейности“ с цел  изграждане център за обучение с леглова база, зали за обучение, зали за тренировки, трапезария, ЗОХ и тренировъчни площадки“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 48605.27.51 по КК на с. Мичковци, Община Габрово

с възложител: „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 26.07.2018 г. до 08.08.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.