О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Топлофикация - Габрово" ЕАД

Уведомява

всички физически и юридически лица, че има намерение да реализира инвестиционен проект за обект:

1. „Включване на биомаса по смисъла на § 1 от ДР на ЗУО и замяна на част от използваното твърдо гориво (биомаса) – с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на скарен котел ЕПГ, ст. № 8, тип SZL 20-2,5/400-М за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“.

2. „Замяна на част от използваното твърдо гориво (въглища) – с биомаса и с горими неопасни отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 при експлоатацията на въглищен котел тип ЧКД 35-39/450, ст. № 2 за дейността производство на електрическа и топлинна енергия“

с местонахождение: имот с идентификатор 14218.502.428, с адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 6 

с Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО“ ЕАД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО“ ЕАД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 03.08.2018 г. до 16.08.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Уведомлението за преценка необходимост от ОВОС