О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Преустройство на приемно-предавателна станция № VT5301 на „БТК“ ЕАД и Приемно-предавателна станция № 3905 на „Теленор България“ ЕАД“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.251.132 по КК и КР на гр. Габрово

кв. Гачевци, м-т „Колибата“, гр. Габрово, обл. Габрово

с възложител: „БТК“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД

Уведомление за инвестиционно намерение от „БТК“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:15 до 17:00 часа, за периода от 15.08.2018 г. до 28.08.2018 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.