УСЛУГИ

 1. Информационни услуги :
 • Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място;
 • Разпространение на информация и документи по открити процедури на оперативните програми;
 • Информация за добри практики;
 • Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от Европейската Комисия, други европейски институции, Управляващи органи на програмите, създадени по проекти на бенефициенти и др.;
 •  Обща информация за политиките на Европейския Съюз, брошури и др. материали.
 1. Комуникационни услуги:
 • Работа с целевите групи;
 • Сътрудничество с Управляващите органи и междинни звена на оперативните програми;
 • Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионалните структури на министерствата.
 1. Експертни услуги:
 • Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми;
 • Осигуряване на отговори на въпроси, вкл. препращане към други специализирани източници на информация;
 • Подготовка и предоставяне на информация на местни и регионални медии.
 1. Логистични услуги:
 • Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси;
 • Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми в областта - семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на потенциалните бенефициенти;
 • Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен и координационен офис, Управляващи органи и Междинни звена на оперативните програми;
 • Активно участие в информационните кампании на горепосочените органи, вкл. и организационно;
 • Осигуряване на достъп до мултифункционално устройство с интернет в информационния център.