Община Габрово предоставя за обществено обсъждане Проект на Плана за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г.

Планът за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) е стратегически документ, който идентифицира основните области, в които се отчита сериозно влияние върху околната среда и набелязва конкретни действия, чрез които да се въздейства срещу климатичните промени.

В Плана са отчетени спецификите в географското положение и развитието са различните сектори на територията на община Габрово, на база на които са представени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 февруари 2022г. до Мария Радойчева, главен експерт в дирекция „Инфраструктура и екология“ на e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg.

План за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Община Габрово открива център за енергийна ефективност