Адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13

Тел: 066 806 022

Директор: Красимира Цветанова

E-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

Работно време:  08.00 ч. - 16.30 ч., от понеделник до петък

Домашен социален патронаж е с капацитет от 350 места и се предоставя на лица, отговарящи на следните условия:

  • лица, придобили право на пенсия;
  • лица с увреждания;
  • ветерани от войните или правоимащи по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Услугата се предоставя от Община Габрово, чрез Заведения за социални услуги. Лицата, желаещи да ползват услугите на Домашен социален патронаж е необходимо да подадат заявление по образец до директора на Заведения за социални услуги. 

 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания Звено „Майка и бебе”