Адрес: гр. Габрово, кв. Маркотея,

ул. „Митко Палаузов“ № 19а

Тел.: 066 801 509; 0887934823;

Директор: Полина Станева

E-mail: dvfu@abv.bg

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания  (ДПЛФУ) е специализирана институция за пълнолетни лица с тежки физически увреждания на крайниците, с определен процент трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова и е с капацитетът 36 места. Домът разполага с озеленени площи, оформени с алеи, което помага за извършване на трудово-терапевтична дейност и свободни занимания на домуващите.

В специализираната институция работи екип от рехабилитатор, социален работник, медицински фелдшер, психолог, трудотерапевт и медицински специалисти.

                                    

Домът разполага с кухня и столова за хранене, като храната се приготвя и доставя от външен изпълнител. Във всяка стая има радио и телевизионни приемници и е осигурен абонамент от вестници и списания за потребителите на услугата. Всяко лице разполага с необходимия постелен инвентар. Заведението разполага и със собствена библиотека с художествена литература.

                                    

Потребителите имат общ личен лекар, който извършва посещение два пъти месечно и при нужда. През останалото време лицата се обслужват от медицинския фелдшер и медицинските специалисти на дома. Социалният работник оказва съдействие и подкрепа на потребителите на услугата при справянето и изпълнение на различни дейности, при снабдяване с помощни средства, закупуване на лекарства и др. Периодично в институцията се организира провеждането на различни културни събития, чествания на лични и национални празници и други дейности за осмисляне свободното време на домуващите.

Лица, желаещи да ползват услугите на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, е необходимо да подадат молба по образец до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

За ползването на социалната услуга потребителите заплащат месечни такси, в съответствие с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, приета от Министерски съвет. 

Асистентска подкрепа Домашен социален патронаж