Адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13

Тел.: 066 985 050 и 0886 026 888

e-mail: asistenti@gabrovo.bg

Работно време: 08:30 - 16:30 часа, от понеделник до петък

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:

  • самообслужване;
  • движение и придвижване;
  • промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • комуникация.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА АСИСТЕНТСКАТА ПОДКРЕПА

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Закона за социалните услуги са:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно всеки работен ден според изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Социален асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие.

С одобрените кандидати за социални асистенти се сключва трудов договор на пълен/непълен работен ден съобразно определените на ползвателите часове за ползване на услугата.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Лицата, желаещи да ползват услугата, могат да заявят своето желание лично в Заведения за социални услуги - гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа, както и на тел. 066 985 050; 0886 026 888 или e-mail: asistenti@gabrovo.bg.

Документи от кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в Заведения за социални услуги – гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Документи за кандидатстване

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания