На 03.11.2022г. в Ритуалната зала на община Габрово се проведе заседание на Съвета по социалните въпроси на социалните услуги в община Габрово. В състава на структурата, освен Община Габрово, участват представители на МТСП, МОН, МЗ, МВР, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел, лица, ползващи социални услуги и др. Основните цели на съвета са свързани с извършване на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, тяхното качество и ефективност, разработване на предложения за подобряване на предоставянето им, както и други въпроси.

На заседанието бяха разгледани следните материали:

  1. Приемане на отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги за 2022 г.
  2. Съгласуване на План за развитие на социалните услуги за 2023 г.

Коментари, предложения и препоръки по предложените материали могат да се правят в срок до 5 декември 2022г. включително.

 

Заповядайте на първата церемония „Съвременните будители са наши учители“
4 ноември 2022
Община Габрово развива интелигентната специализация по европроект
4 ноември 2022