На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

Кметът на Община Габрово

Кани жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2020 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.01.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа

в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2020 г. са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант може да се запознаете с приложенията тук.

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА
Приложение 1 - Разчет на приходите 274 KB
Приложение 2 - Разходи по функции 406 KB
Приложение 3 - Разходи по параграфи 311 KB
Инвестиционна програма на Община Габрово за 2020 година 293 KB
Презентация на ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА 7.23 MB