На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

Кметът на Община Габрово

Кани жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2020 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.01.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа

в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2020 г. са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант може да се запознаете с приложенията тук.

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Габрово за 2022 година Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021 година