На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

Кметът на община Габрово

Кани жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 04.02.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в зала Възраждане, при 30 % от капацитета на местата в залата и спазване на всички противоепидемични мерки.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2021 г. са на разположение в Център за административно обслужване при Община Габрово на хартиен носител, а в електронен вариант можете да се запознаете с приложенията тук: 

Приложение 1 - Разчет на приходите

Приложение 2 - Разходи по функции

Инвестиционна програма на Община Габрово за 2021 година

Презентация на проектобюджета на Община Габрово за 2021 година

 

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Габрово за 2023 година Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Габрово за 2022 година