ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023 г.

На основание чл. 140 от Закон за публичните финанси, председателят на Общински съвет Габрово и кметът на община Габрово, канят жителите на общината, юридическите лица, представители на средствата за масово осведомяване и на граждански сдружения, общинските съветници, ръководителите на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2023 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.06.2024 година /вторник/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Становища по отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2023 г. могат да се депозират в деловодството на Община Габрово, до края на работния ден на 24.06.2024 г.

Материалите по проекта на отчета на бюджета на Община Габрово за 2023 г. ще бъдат на разположение в Център за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант можете да се запознаете с приложенията тук :

 

ГФО за 2023 г.