Публично обсъждане за поемане на общински дълг за финансиране на част от разходите за реализация на проект "ЕМО - Етър" - Музей за креативен туризъм" и Проект "РИМ - Габрово - Познание, участие, преживяване"

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово

Доклад относно проведена процедура за изслушване и определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово

Проект на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредставена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Габрово

Публично обсъждане на отчет на бюджета за 2018 г.

Публично обсъждане на предложение за ползване на дългосрочен инвестиционен кредит с цел осигуряване на средствата за собствения принос на общината за реализацията на проект "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Мотиви и проект на Наредба за отмяна на Наредба №2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово

Проект за Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово

Мотиви и проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

Публично обсъждане на отчет на бюджета за 2017 г.

Проект на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово

Предложение за ползване на дългосрочен инвестиционен кредит с цел осигуряване на средствата за собствения принос на Община Габрово и мостово финансиране за реализацията на проект по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Мотиви и проект на Наредба за реда за  престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово

Проект на бюджет на община Габрово за 2018 г.

Мотиви и проект на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

Публично обсъждане за поемане на общински дълг при реализацията на проект "Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово"

Oбсъждане на ПУП - ПП за трасе на газопровод за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово 

Публично обсъждане за поемане на общински дълг

Годишни финансови отчети на Община Габрово и одитни доклади

Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища

Мотиви и проект на наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг