В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 3 380 000 лв. с „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ” ЕАД с предназначение - осигуряване на средства за собствения принос на Община Габрово при реализацията на проект по ОП ”Региони в растеж” 2014 – 2020 - „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда”, по силата на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0001-C01 от 15.09.2016 г.

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите тук, както и в сградата на Община Габрово –  в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Обсъждането ще се проведе на 26.07.2017 г., от 17.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.